CAEPS – Síndic de greuges

Entrevista amb la Senyora Maria Jesús Larios Paterna:

Adjunta d’Infància Síndic de Greuges (4/06/2010 1)

El passat divendres 4 de juny de 2010 vàrem ser rebuts per l’Adjunta d’Infància del Síndic de Greuges sra. Maria Jesús Larios Paterna. En l’esmentada reunió hi vam assistir 2 representants de la Plataforma dels CAEP, i representants dels sindicats CCOO, CGT, UGT i USTEC.

Els temes tractats es fonamentaven en els acords de les trobades de la Plataforma CAEPS i en el propi manifest que se’n derivà. En l’entrevista se li va fer entrega d’un dossier en el qual hi constava el següent:

 • a) Escrit descriptiu i valoratiu de la situació dels CAEPS: Amb aquesta reunió voldríem:

1. Posar de manifest una situació cada vegada més evident: els alumnes de les nostres escoles no tenen a la pràctica, els mateixos drets que els nostres fills, és més, cada vegada la distància és més gran.

2. Demanar que es faci justícia amb l’alumnat dels nostres centres i que puguin tenir uns mínims que els permetin tirar endavant a la vida. Creiem que la pobresa i la misèria no ha de ser hereditària i que els governs a través de les administracions públiques en són els responsables.

Descripció de la situació

- Alumnat i família

Una gran part dels nens i les nenes que venen a l’escola pertanyen a famílies que tenen greus problemàtiques socials i culturals (econòmiques i laborals, de vivenda, culturals, de drogues, amb malalties mentals, amb moltes dificultats per exercir la seva funció de pares i mares, …). Molts infants i joves estan tot el dia al carrer. En moltes famílies són habituals situacions gens apropiades per ser viscudes per infants. Molts són d’altres països en situacions irregulars. En general no estan gaire motivades pel fet educatiu, tenen altres problemes més punyents. En general són infants i adolescents que necessiten un tracte específic pel que fa a l’adquisició dels aprenentatges, a la motivació, als suports econòmics, al lleure (com a motivació i per treure’ls del carrer), als suports psicològics, … La situació que viuen els provoca molt malestar personal i això als centres es tradueix en gran conflictivitat, tant entre alumnes com de les famílies envers els centres (podem revisar si cal els centres on hi ha hagut més agressions a mestres). Necessiten condicions compensatòries en:
• Menjador
• Llibres i materials
• Sortides i colònies
• Extraescolars i casals d’estiu
• Psicòlegs
• Programes de suport per aquells alumnes susceptibles d’abandonar els estudis

- L’escola

Un gran gruix de les nostres escoles estan sobresaturades. Les ràtios de les aules estan a 26 i 27, amb alumnes que requereixen un tracte molt individualitzat, cosa que es fa pràcticament impossible (hi ha alumnes amb els quals ni ens entenem parlant).
Un altre gruix de centres han estat acollint també durant aquests últims anys la matrícula viva, i s’han trobat que moltes famílies del país han marxat dels centres i han anat a parar a escoles concertades, ja que no hi ha hagut cap control de matriculació en aquest aspecte. En aquest moment, en que moltes famílies retornen als seus països i que aquests centres queden més buits, la resposta per part de l’administració al sobreesforç que s’ha fet durant tot aquest temps, és tancar línies i reduir plantilles, massificant les aules, però segueix sense fer una planificació assenyada de la matrícula per evitar l’existència d’escoles
“ghetto”.
A més de la manca de professionals suficients, també ens manquen recursos materials (el plus del pressupost que ens donen no arriba ni per cobrir mínims), així com obres per a les escoles (algunes fins i tot tenen deficiències en lavabos, cuines o en les cobertes dels sostres, reixes rovellades, …).
Si comparem entre centres públics, també hi ha grans diferències: és que els alumnes de les escoles públiques de les zones altes de Barcelona (per exemple) tenen més drets que els alumnes de les nostres escoles? Nosaltres pensem que on hi hauria d’haver més recursos és a les zones més marginades, per
“compensar” en la mesura del possible les desigualtats socials, ja que pensem que els nostres infants i joves són precisament les víctimes d’aquest món tan injust.

Per tant a les nostres escoles necessitem

• Ajuts complerts de menjador (hi ha alumnes que només mengen calent a l’escola)
• Ajuts complerts de llibres i materials
• Ajuts complerts per sortides i colònies
• Ajuts per activitats extraescolars i/o ludoteques, esplais, caus, ………
• Tallers d’estudi assistit
• Psicòlegs que els garanteixi atenció setmanal
• Treballadores socials i tècnics d’integració social
• Suport per al personal dels centres (especialment pels docents i monitors de menjador, però també pels conserges i administratives), degut a les situacions que s’hi viuen de màxima conflictivitat
• Suport per les AMPA’s que amb molta voluntat estant fent un gran esforç. I precisament el que està fent l’administració pública és el contrari:
• Reduir plantilles de mestres
• Reduir grups massificant els grups classe
• Reduir plantilles de serveis educatius (psicòlegs, treballadors socials, assessors LIC, CRP)
• Reduir altres serveis (tallers d’estudi assistit, pressupostos excepcionals per colònies, …)
• Reduir batxillerats nocturns i escoles d’adults
• Reduir els pressupostos dels centres

Al mateix temps també volem recordar que hi ha escoles que no són CAEP’s i que pateixen les mateixes situacions que nosaltres. Aquest centres no són CAEP’s ja que en un moment donat l’administració va deixar de donar aquesta denominació als centres.
Davant d’aquesta situació com podem aconseguir l’excel•lència educativa que ens demana el Conseller? Nosaltres volem que l’alumnat dels nostres centres sigui tan competent com qualsevol altre, però no ens donen eines per aconseguir-ho i tenim un gran sentiment de frustració.

No voldríem pensar que aquesta manca de voluntat és perquè en el fons no es volen canviar les coses. Potser el que es vol és mantenir precisament aquest sistema de desigualtats?
Però nosaltres sabem que els drets dels infants han de ser per tots els infants. El principi 5 diu que l’infant que pateixi impediments físics, mentals o socials, ha de rebre el tractament, l’educació i les atencions necessàries que requereixi la seva particular situació.
D’altra banda, és important la funció de cohesió social dels nostres centres i per tant és lògic aspirar a diferents situacions versus igualtat d’oportunitats dels nostres infants.
Confiem en el seu suport. Representants de la plataforma de CAEP’s

 • b) Escrit esquemàtic i valoratiu sobre el marc general:

Marc general
Des de l’especificitat dels CAEP, i dins la globalitat de l’aplicació de la LEC a l’ensenyament públic, és important ressenyar el següent:

El concepte CAEP ha desaparegut, i per tant la classificació dels centres és uniforme sense tenir en compte la seva situació d’entorn i alumnat.

La convocatòria enguany dels Plans d’Autonomia PAC 09, adreçada a escoles i instituts CAEP, ha provocat la paradoxa d’aplicar uns conceptes que encara són esborrany (decret d’autonomia de centre).

El deteriorament de la gestió d’un centre CAEP s’ha tornat insostenible per:
La plantilla d’aquest curs s’ha configurat amb els paràmetres d’un centre ordinari, amb la conseqüent retallada de plantilla.
La partida econòmica s’ha congelat, ofegant encara més la situació del centre, (recordem que en la majoria de casos no hi ha una AMPA).
La gestió de les beques de menjador per part del Consorci és lenta, provocant dèficits econòmics al servei de menjador (utilitzat per un 80% de l’alumnat del centre).

La confecció de la plantilla pel proper curs es veu alterada per dues qüestions:
La proposta per part del Consorci d’amortització d’una plaça de mestre (recordem que ja es va produir retallada) per diners destinats a la contractació de personal amb diferents funcions no docents: monitors de taller, integradors socials, mediadors de conflicte, etc.
La comunicació verbal de “minorització” de plantilla, ja sigui de primària o de l’aula d’acollida.

Ràtios

Des de fa cursos, la ràtio d’alumnes d’un CAEP, s’ha anat modificant, fins el punt que actualment estem a límits insostenibles, donat que ha augmentat la ràtio, sense un augment de plantilla, i per tant un empitjorament del tractament de la diversitat (nee, aula d’acollida)

Altres efectes col•laterals:

En aquest cas, per part de l’Ajuntament de Barcelona (IMEB) i Consorci elaboració de diversos projectes d’actuació a l’entorn, sense cap mena de coordinació i imposant criteris als diferents centres educatius que hi estan involucrats (temps de barri, famílies en xarxa, programa èxit…)
La supressió de batxillerats als instituts de referència i la projecció de crear els centres: escola- institut, provocarà una “guetització” encara més rellevant.

 • c) Dades significatives d’alguns CAEPs

Institut Fòrum 2004 (Sant Adrià de Besos) Retallada de plantilla:

Curs 2008-09: 47 professors/es
Curs 2009-10: 39’5 professors/es. Pèrdua del cicle formatiu d’informàtica i de 2 grups d’ESO Curs 2010-11: 35 professors/es. Pèrdua del 1r de batxillerat i 1 grup d’ESO
Retallada de recursos:
Pèrdua d’un auxiliar administratiu (curs 2009-10) Reajustament a la baixa de la dotació econòmica

Escola Coves d’en Cimany (Barcelona)

La primera retallada de plantilla ha estat aquest curs (en han reduït un grup de P-4 i ens han tret una mestra, per tant correcte). Per al proper curs, ens treuen un grup de P-3 i ens treuen dues mestres, per tant és incorrecte, n’haurien de treure 1 i mitja. Ens hem queixat i ens han dit que es comptabilitza el nombre total d’alumnes al centre. Així sí que surten els seus càlculs.
Del personal auxiliar només sabem que seguirem tenint la TEI i que segurament ens trauran moltes hores de vetlladores. No tenim altre personal auxiliar al centre.
Pel que fa a recursos, nosaltres hem tingut durant anys taller d’estudi assistit i ens l’han tret ja aquest curs, ens reduït el pressupost (però és aproximadament el que surt la reducció d’un grup).
Teníem aprovat un RAM (obres grans) per dur a terme durant els cursos 2009,2010 i ens l’han parat. Només ens fan manteniment petit. Tenim la coberta de l’edifici d’EI aixecada i ni tan sols ens l’arreglen, a P-4 ja hem començat a posar galledes amb l’última pluja, qualsevol dia entrarà l’aigua a raig a les classes. Les xarxes del pati de cicle inicial estan totalment rovellades i totes les reixes de les finestres de les classes també. Aquest any ja no han vingut a podar els arbres. El tema edifici està fatal.

Escola Enric Granados (Barcelona)

Retallada de plantilla:

Escola d’una línia
Curs 2006-07 una plantilla de 21 mestres Curs 2007-08 una plantilla de 21 mestres Curs 2008-09 una plantilla de 21,5 mestres Curs 2009-10 una plantilla de 20,5 mestres
Curs 2010-11 proposta de plantilla de 19,5 mestres

Dotació Generalitat “Despeses Ordinàries de Centres”
Any Euros Alumnes Diversitat
% ètnia gitana % estrangers
2006 10213,06 € 173 alumnes
2007 10539,91 € 166 alumnes
2008 9263,16 € 187 alumnes
2009 9760,76 € 189 alumnes
2010 9415,71 € 189 alumnes 20% 75%

Escola Ànges Armengol

Retallada de plantilla
3 mestres menys en els darrers 5 anys
Sobre el personal auxiliar no tenim ni TEI, ni TIS, tot I que ens serien necessaris.
Retallada de pressupost
Sobre les retallades de pressupost està al voltant dels 600
Dades significatives com a CAEP:
Entre d’altres., és que tenim una ràtio bastant elevada per les característiques dels nostres alumnes(sobre un 80% d’immigració)

3. Annexos:

Índex
1. Normativa
a. Ordre de 3/09/1996
b. Ley Orgánica 2/2006 de Educación c. Llei d’Educació de Catalunya
d. Resolució 241/VI del Parlament de Catalunya
2. Dades de Centres d’Atenció Educativa Preferent. (Aquestes dades són les referides al qüestionari que es va demanar als centres i que en Benet de l’escola Àngel Guimerà ha recollit i ha realitzat el buidatge)

 • d)Valoració de l’entrevista:

La valoració que en fem és positiva doncs l’actitud de l’adjunta d’infància ha estat receptiva. Per altre part dir que en l’informe de 2008 ja es recollia per part del Síndic bona part de les situacions descrites: beques, matriculació, ràtios, etc. Va valorar positivament que féssim entrega de documentació i de dades significatives i concretes. Ens va dir que es realitzaria un Informe Extraordinari sobre el que plantegem, aglutinant altres queixes similars. Es va comprometre a mantenir la comunicació i a informar-nos del procés.

 

One Response to “CAEPS – Síndic de greuges”

 • Marcel:

  Veig que aquesta web es una vitrina on s’exposa situacions a l’educació que estan en perill. Creieu que el Síndic pot fer alguna cosa per nosaltres?. Creieu que aquest departament d’educació es molestarà en interessar-se en els caep’s? Creieu de veritat, que després del que ha sortit avui als mitjans de comunicació sobre el baix nivell dels nostres alumnes aquesta administració es posarà les piles?
  Realment l’interessa l’escola pública? o ha fet tot el possible per enfonsar-la?
  Crec que no només l’està enfonsant si no que està impedint que el nostre alumnat tingui un futur.
  El que està en risc és el model social. Amb l’educació no es pot jugar.