Que fer en el cas que la temperatura durant el mes de juny sobrepassi els 27 graus?

Que fer en el cas que la temperatura durant el mes de juny sobrepassi els 27 graus?

Al sindicat ens arriben moltes consultes sobre diferents temes. Aquest escrit és la resposta al comentari de l’article anterior.

Us convidem a que ens feu preguntes i consultes. SOS EDUCACIO us respondrà.

  • Que hem de fer davant dels 27 graus?: La comprovació de la temperatura durant uns dies, i en diferents hores de la jornada, és important a fi que la persona que exerceix el càrrec de coordinació de riscos i la direcció del centre facin un escrit exposant la situació.

  • En aquest escrit s’haurà de sol·licitar una avaluació de riscos, tant per l’alumnat com pel professorat i personal que hi treballi en els diferents llocs del centre (aules, patis, llocs comuns, …)

  • Aquest escrit es dirigeix al Servei de prevenció del Departament d’Educació. A cada Servei Territorial n’hi ha un i també l’envieu al Comitè de Seguretat i Salut.

  • Si ens feu arribar una còpia  nosaltres també ho sol·licitarem i a més en les reunions del Comitè de seguretat i salut els nostres delegats i delegades de prevenció podran presentar el vostre cas i fer el seguiment més exhaustiu.

A la FETE-UGT de Catalunya sabem que, durant el mes de juny, moltes escoles pateixen temperatures superiors als

27ºC. No hi han mitjans per combatre-les i la gran majoria d’elles no tenen instal·lats sistemes adients de climatització.

És per aquest motiu que considerem del tot inviable dur a terme l’activitat educativa en les franges horàries de més calor del mes de juny, que són lògicament les tardes.

FETE-UGT de Catalunya seguirà demanant al Servei de Prevenció del Departament, que realitzi mesuraments de temperatura i humitat d’aquells centres educatius dels quals tenim ja constatació. Exigirem que aquests mesuraments es realitzin durant l’horari de tarda del mes de juny, i així poder recollir les dades en els moments més extrems.

Així mateix, us convidem a posar-vos en contacte amb els nostres delegats/des de prevenció a través d’aquest mateix blog per tal de fer-nos coneixedors de la situació del vostre centre i poder demanar que es realitzi.

El Decret de continuació exposa qüestions interessants sobre el lloc de treball i la temperatura idònia per a no patir cap risc. SOS Educació us convida a llegir-lo

REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Condicions ambientals de temperatura i humitat en els llocs de treball Per lloc de treball s’ha d’entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball.

Aquests llocs de treball han de complir les disposicions mínimes que estableix el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, referides a:
condicions constructives; ordre, neteja i manteniment; senyalització, instal·lacions de servei i protecció; condicions ambientals; il·luminació; serveis higiènics i locals de descans; i material i locals de primers auxilis.
És obligació de l’empresari adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors o, si això no és possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim.
A més, l’empresari ha de garantir la informació, consulta i participació dels treballadors en relació amb les qüestions esmentades.
Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. Cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.
Cada activitat productiva admet una temperatura determinada. La normativa esmentada estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficina o similars ha d’estar entre els 17 i els 27 ºC,i on es facin treballs lleugers ha d’estar entre els 14 i els 25 ºC.

 

Comments are closed.