NOU CURS, PROBLEMES VELLS

El curs 2010-2011 arrenca marcat per una coincidència dels factors negatius que van protagonitzar el curs passat (increment de barracons, increment de l’alumnat, retallada de plantilles, retallada salarial, disminució de recursos humans i materials, descontentament generalitzat de la comunitat educativa amb les consegüents mobilitzacions…), amb nous elements (desplegament dels decrets d’autonomia i direcció, nou calendari escolar, aplicació de la setmana blanca, introducció precipitada dels ordinadors portàtils a les aules de secundària…), que manté l’horitzó d’incertesa en el futur del sistema públic educatiu català provocada per la mala gestió dels responsables del Departament d’Educació i que fa preveure noves mobilitzacions dels treballadors i treballadores de l’ensenyament.

1.- Retallada pura i dura
El curs s’inicia amb 1.241.958 alumnes, 806.969 dels quals cursaran estudis en centres públics; la plantilla
de professorat d’aquests centres és de 67.054, només 616 més que el curs passat. Atès que el Servei
d’Educació de Catalunya aplega enguany 27.325 nous alumnes, una gran part dels quals en centres públics,
tot fa preveure que un bon nombre de les seves aules estaran un any més superpoblades.
Aquest decalatge entre l’augment d’alumnat i l’augment de professorat en el sector públic s’ha fet a costa
de convertir quasi mil llocs de treball de professorat que donava suport i tenia tasques d’especialitat en
els centres, en professorat tutor d’un grup determinat. Per tant, tal com ja vam denunciar el seu dia, la
retalladoa de plantilles és un fet demostrable i que va en detriment de la qualitat educativa.
La retallada de plantilles ha estat especialmente dura en les escoles rurals que configuren les Zones
Escolars Rurals, que fins ara estaven molt ben dotades de professorat i que han patit una reducció en la
seva plantilla de 80 professors, tot i que la Conselleria només en reconeix 40.
Aquesta política, però, no és nova. A Catalunya les retallades es van iniciar ja el curs passat amb el
tancament de línies de Batxillerat i la supressió de gairebé tota l’oferta de Batxillerat nocturn, de molts cicles
formatius i la reducció de recursos humans externs als centres (Serveis Educatius), on s’han suprimit 173 places.
El Departament no parla de reducció, parla de recol·locació. Recol·locació de 909 professionals de
l’educació per poder cobrir l’increment de l’alumnat. D’aquestes 909 places, 151 corresponen a la reducció
de grups de Formació Professional i Batxillerat, Això provocarà un augment de la ràtio fins a 40 alumnes
per aula, en l’ensenyament de matèries comunes, en la majoria dels instituts. A més, s’han retallat hores de
coordinació en Secundària, fet que suposa una altra retallada de120 docents, i s’han reduït 165 aules
d’acollida de tot Catalunya.
D’altra banda, finalitzen el Plans d’Innovació, que tenien una plantilla adjudicada de 116 persones i no es
convoquen 250 llicències d’estudis que ja estaven acordades. Per acabar-ho d’arrodonir, Educació
suprimeix 90 places del Programa de Biblioteca Escolar i 5 del Pla d’Anglès 18-30; elimina 119 places
per la retallada de les dues hores lectives del professorat major de 55 anys (dret adquirit) i suprimeix 23
places més del Programa Art-Tic.
Així mateix, denunciem que després d’haver aprovat la LEC, el Departament no ha fet cap pas per
homologar les plantilles de l’escola concertada amb les de la pública tenint en compte que l’Acord de
plantilles vigent data del 1995.
Volem manifestar com a sindicat el profund malestar que ens provoca el nou sistema d’adjudicar les
places als interins i substituts. És una forma opaca, que no permet cap tipus de reclamació ni la intervenció
dels representants sindicals. Des de FETE-UGT entenem que, sent processos d’adjudicació de places
del sistema públic, haurien de publicar-se els llistats i s’hauria de facilitar als docents la possibilitat d’escollir
la plaça més adient a les seves necessitats depenent de la seva situació personal i familiar. La digitalització
de les adjudicacions no ha de dur a la supressió de drets i a la falta de transparència.
2.- Aplicació dels decrets d’autonomia i direcció
Una de les principals novetats del curs 2010/2011 serà l’aplicació dels decrets d’autonimia i de direcció
que han estat rebutjats de manera contínua per bona part de la comunitat escolar.
Pel que fa al Decret d’Autonomia de Centres, des de FETE-UGT volem recordar que ens trobem davant
un model que es basa en l’enfortiment de les direccions, que han d’assumir un increment considerable
del poder de decisió i actuació, en detriment dels processos de participació dels claustres i dels consells
escolars en la presa de decisions i en el seu control democràtic. Amb el decret s’implanta un model que
farà que els centres de la xarxa pública es puguin anar diferenciant els uns dels altres, i que, amb l’objectiu
d’adaptar-se a la seva realitat socio-educativa, puguin fer ofertes curriculars diferenciades i on els recursos
estiguin lligats als resultats i rendiment escolar. A més, el decret desregula les relacions laborals i les
normes de funcionament dels centres de manera que, si no s’estableixen uns límits d’actuació clars, pot
portar a situacions d’arbitrarietat en processos de provisió i establiment de tasques educatives del
professorat.
A FETE-UGT entenem que la millora de l’educació ha de passar per l’autonomia dels centres sempre i
quan aquesta autonomia es basi en un model que situï com a eixos de la renovació de l’organització
escolar els processos pedagògics i els propis docents. Cal, doncs, que el professorat prengui part,
s’impliqui i sigui el protagonista de l’exercici de l’autonomia escolar. Una autonomia que se sustenti en
la tasca docent degudament reconeguda i amb unes condicions laborals adequades a l’exercici qualitatiu
de la docència.
Quant al Decret de Direccions, FETE-UGT vol denunciar que el Departament ha donat un pas més cap
a la desregularització de les relacions laborals als centres educatius públics. L’objectiu és molt
simple: amb l’excusa de la modernització i la cerca de la millora dels resultats
(productivitat) du a terme la seva versió de reforma laboral. En realitat, aquest és un procés que des de
fa temps estem detectant i denunciant i que ja estava perfilat a la LEC i al Decret d’autonomia.
Tanmateix, aquest decret aporta la novetat de què, a partir d’ ara, recaurà sobre la responsabilitat dels
directors la dura tasca de realitzar-la. Per això ens sembla que amb aquest decret serà encara
més difícil que cap professional de la docència vulgui ser director o directora.
A FETE-UGT entenem que per al bon funcionament dels centres són necessaris bons equips directius,
amb formació específica, ben remunerats i amb una disponibilitat horària suficient. La funció directiva ha
d’estar degudament reconeguda i integrada en la comunitat educativa. Ara bé, cal posar límits a les
atribucions de les direccions quant a la gestió de personal i en el control de la presa de decisions. L’escola
pública ha de funcionar sota paràmetres de participació real, de treball en equip, de projectes compartits
entre el professorat i les famílies.
3.- El descontentament pel nou calendari escolar
Des de FETE-UGT ens hem manifestat reiteradament en diferents contextos contra la modificació de
calendari escolar imposada pel Departament d’Educació per als cursos 2010-11 i 2011-12 perquè:
” Modifica substancialment les condicions de treball del personal docent sense haver pogut
negociar l’impacte dels canvis en la jornada i en el calendari dels diferents sectors i
subsectors, entre ells el personal laboral i el personal no docent.
” A l’avançar l’inici de les classes, deixa un marge totalment insuficient per a preparar el curs
per part del professorat. Aquest handicap ve agreujat per la manca de previssió en
l’adjudicació de llocs de treball docent.
” No s’han pres les mesures necessàries per tenir el professorat destinat en el seu lloc de
treball l’1 de setembre. Des de FETE-UGT valorem que s’ha fet un esforç per avançar els
nomenaments, però cal millorar, i molt, l’adjudicació de les jornades incompletes que es fan
a finals d’agost.
” Elimina la jornada intensiva del mes de juny, obviant les dificultats pedagògiques que implica
fer classe a determinades temperatures i oblidant les normes de salut laboral lligades a les
condicions de temperatura en què s’exerceix una determinada activitat.
” Complica la conciliació de la vida laboral i familiar de moltes famílies a l’introduir una setmana
de vacances al febrer-març sense haver fet abans un pacte més general entre el món del
treball, les empreses i el món educatiu, de manera que s’establis un mecanisme que lligués
vacances laborals amb escolars. (s’adjunta un dossier específic sobre el calendari escolar).
4.- La digitalització de les aules
Ens trobem davant un projecte que s’ha dut a terme amb massa presses i amb un alt grau d’improvisació.
Molts centres començaran sense tenir-ho tot a punt i tot indica que aquesta situació s’allargarà els mesos
de setembre i octubre. Hi ha instituts on només ha arribat un 30 % dels ordinadors per a l’alumnat i on la
situació s’agreuja encara més per l’absència de materials didàctics en format paper. Les pissarres digitals
sí han arribat, però el professorat només ha estat assessorat pel tècnic instal·lador de les pisssarres i no ha
fet cap curs de formacio.
5.- Sobren les raons per fer vaga al sector educatiu
A la retallada salarial que es va produir el juny passat al sector públic i al sector privat concertat se li suma
ara la reforma laboral que està en tràmit parlamentari. Una reforma laboral que obre la porta al
desmantellament d’un model social basat en la garantia dels drets socials i laborals i en la cobertura de la
seva provisió des de la iniciativa pública. Igual que en la resta de sectors, els nostre es veurà afectat si
s’aprova aquesta reforma per la retallada de drets laborals perquè amb ella es desvirtua el paper que té
en aquests moment la negociació col·lectiva i es dóna molt més poder als empresaris per canviar les
condicions de treball; abarateix l’acomiadament i privatitza els serveis d’ocupació. La reforma dels serveis
d’ocupació afectarà també al sector públic.
Per aquestes raons, FETE-UGT vol aprofitar l’inici de curs per dirigir-nos al professorat i a tots els
professionals de l’educació per convocar-los a la vaga general. Cal aturar el sector educatiu i fer vaga
solidàriament amb la resta de treballadors i treballadores, per aturar el decret de reforma laboral i aconseguir
que canviïn les polítiques per sortir de la crisi. Polítiques que reforcin l’estat del benestar en lloc de deprimirlo,
i que encarin una reforma fiscal per obtenir més ingressos en les arques públiques, en lloc de retallar
els sous dels treballadors.
La vaga general és la mobilització que ha d’aglutinar totes les nostres reivindicacions, per tant, el sector
de l’escola privada concertada també hi està convocat. És en aquest marc en el que ens movem i, per
tant, entenem que no ens havíem de sumar a una aturada convocada per les patronals del sector el dia de
l’inici del curs escolar.
FETE-UGT presentarà en breu un contenciós administratiu contra el Decret de mòduls de l’escola concertada
que obliga a la retallada salarial vulnerant els acords signats en conveni col·lectiu.

 

2 Responses to “NOU CURS, PROBLEMES VELLS”

  • jep:

    A secundària mai s’ha permès fer jornada intensiva. Per què els sindicats no han defensat la possibilitat de fer-ne? Que potser no fa calor a les aules de secundària?

  • Nosaltres hem defensat la jornada continuada i no hem fet cap distinció entre primària i secundària. No només per la calor. El curs passat vam iniciar una campanya de recollida de signatures que vam lliurar al departament.
    Ho hem publicat i ho hem portat a la mesa de negociació. Encara no tenim resposta ni amb l’anterior departament d’educació ni amb l’actual departament d’ensenyament.
    Que no tinguem resposta no vol dir que no ho continuem defensant.